Algemene voorwaarden

 

www.josineclaasenfotografie.nl

info@josineclaasenfotografie.nl

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Fotograaf: Josine Claasen van Josine Claasen Fotografie (hierna: fotograaf), gevestigd aan de Nieuwe Nieuwstraat 34 te Boxtel.
 2. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden (hierna: opdrachtgever).
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door fotograaf geleverd zal worden.
 4. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst van de opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: waarin deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

 

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van aanbod op de website of een prijsopgave/offerte.
 2. Een offerte is maximaal 7 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
 4. Als opdrachtgever het aanbod of de offerte niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, vervalt deze.
 5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in werkzaamheden of prijsstijgingen van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij door fotograaf en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Mondelinge aanvaarding van de offerte of het aanbod verbindt fotograaf slechts na schriftelijke bevestiging.
 2. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de prijs aan te passen.
 5. Enkel als het voorschot is betaald zal de opdracht daadwerkelijk worden aangenomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 5. Vergoeding

 1. Alle prijzen die fotograaf hanteert zijn in euro’s, zijn netto bedragen en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die fotograaf hanteert voor diensten en producten, op de website of anderszins kenbaar gemaakt, kan fotograaf te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor de dienstverlening door fotograaf een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Fotograaf heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 5. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 6. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn netto.
 7. Er geldt een kilometervergoeding van €0,35 per kilometer.
 8. Indien nodig zorgt de klant voor een (tijdelijke) parkeervergunning. Bij betaald parkeren zal fotograaf de gemaakte kosten achteraf in rekening brengen.

 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal het voor en door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) kwitantie sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. De op de rekening aangegeven aanbetaling van de opdracht dient in elk geval voorafgaand aan de opdracht voldaan te zijn.
 4. De aanbetaling dient tevens ter definitieve reservering en acceptatie van de algemene voorwaarden, vergoeding van de kosten en werkzaamheden in aanloop naar de opdracht op de afgesproken datum.
 5. Levering van foto’s, album of andere producten of bestanden geschiedt niet eerder dan de volledige betaling door opdrachtgever is voldaan.

 

Artikel 7. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin fotograaf gebruikelijk werkt. Fotograaf maakt hierbij gebruik van haar artistieke vrijheid en maakt derhalve artistieke keuzes voor het vastleggen van de momenten.
 2. Fotograaf werkt in een documentaire/beeldverhaal stijl en zal de momenten in de een eigen stijl vastleggen, ongeacht de loop of plannen van de dag.
 3. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de opdracht
 4. Fotograaf zal waar in redelijkheid mogelijk de lichtsituatie voorafgaand aan de opdracht beoordelen en waar mogelijk ongunstige lichtsituaties verbeteren teneinde kwalitatief goede beelden op te kunnen leveren (bijvoorbeeld bij uitvaarten). Doordat hier derde partijen bij betrokken zijn kan fotograaf geen garantie geven.
 5. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast.
 6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijde en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend verkrijgen van toestemming om op locatie te mogen fotograferen.
 7. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf zorgen die dezelfde opleiding heeft genoten.

 

Artikel 8. Album

 1. Albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf als concept ontworpen, zonder inmenging van opdrachtgever. Vervolgens zal het concept getoond en besproken worden met opdrachtgever, om zo eventuele aanpassingen te maken.
 2. Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na inzage van het eerste concept-ontwerp, zonder extra kosten, eenmaal wijzigingen laten aanbrengen. Opdrachtgever mag hierbij maximaal 5 wijzigingen laten aanbrengen, waarbij geen ingrijpende wijzigingen in de lay-out mogen plaatsvinden.
 3. Voor extra wijzigingen zal fotograaf extra kosten in rekening brengen, welke vooraf door fotograaf aan opdrachtgever zullen worden medegedeeld.
 4. Binnen 14 dagen nadat opdrachtgever wijzigingen heeft doorgegeven, levert fotograaf een nieuw concept-ontwerp.
 5. Binnen 14 dagen na levering van het concept-ontwerp dient opdrachtgever akkoord te geven op het ontwerp, enkel wijzigingen die vooraf vastgelegd zijn, maar niet uitgevoerd kunnen dan nog kosteloos worden gemaakt. Wanneer fotograaf binnen 14 dagen geen terugkoppeling heeft gekregen, althans geen inhoudelijke wijzigingsverzoeken heeft ontvangen, beschouwd fotograaf dit als akkoord op het ontwerp en zal fotograaf het album laten drukken.
 6. Fotograaf laat het album niet eerder drukken dan de rekening met betrekking tot, onder meer, het album is voldaan.
 7. Na bestelling wordt het album tussen 4 en 8 weken geleverd.
 8. Levering van het album wordt met opdrachtgever afgestemd. Het album kan door fotograaf gebracht of door opdrachtgever bij fotograaf opgehaald worden.
 9. Bij een harmonica-minialbum als gift bij een pakket gelden afwijkende voorwaarden. Hierbij heeft opdrachtgever geen inspraak in de lay-out en fotokeuze en zal de fotograaf naar eigen kundig inzicht het boekje vormgeven. Kleur van de kaft wordt gekozen in overleg met opdrachtgever.

 

Artikel 9. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Fotograaf levert het overeengekomen aantal foto’s in hoge resolutie jpg. Bij uitgebreide opdrachten zoals een uitvaart, zullen alle door fotograaf goedgekeurde en bewerkte foto’s in 150 dpi digitaal geleverd worden.
 3. Fotograaf levert nimmer bronbestanden of onbewerkte bestanden.
 4. Fotograaf levert de fotobestanden ongeveer 4 weken na de reportagedatum
 5. Foto’s worden afgeleverd middels e-mail/ wetransfer, op een USB-stick, of in een album, enkel als dit vooraf is overeengekomen met opdrachtgever.
 6. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten wordt aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

 

Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf de aanbetaling voor de opdracht in rekening. Bij ontbinding van de overeenkomst binnen 48 uur zal tevens 50% van de genoemde prijs op de offerte in rekening worden gebracht.
 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 6. Indien een rekening niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

 

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een rekening dienen uiterlijk binnen twee weken na datum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
 2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, socialmedia, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld, zullen enkel met toestemming van opdrachtgever worden gebruikt voor promotiedoeleinden
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen toestemming voor de publicatie van de foto’s op socialmedia, mits onder naamsvermelding van fotograaf.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd toestemming te verlenen aan derden, om ook op socialmedia de foto’s te plaatsen. Derden moeten hiervoor schriftelijk toestemming voor vragen aan fotograaf.
 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf. Hieronder mede, doch niet uitsluitend begrepen bijsnijden van de werken of de werken omzetten van kleur naar zwart-wit, het toevoegen van tekst aan de foto.
 • Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 1. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 2. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Artikel 13. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken uitgezonderd die van uitvaarten te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
 2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 3. Met het kopen van de digitale bestanden koopt men het gebruiksrecht. Het auteursrecht blijft te allen tijde bij de fotograaf en kan alleen worden overgedaan d.m.v. akte. Bij dit gebruiksrecht mogen de foto’s afgedrukt worden voor eigen gebruik. Bij publicatie (niet commercieel) hoort naamsvermelding.
 4. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 5. Geen afgeleid werk wat wil zeggen dat de foto’s moeten worden afgedrukt in het originele aangeleverde formaat en niet mogen worden bijgesneden. Voor een afwijkend formaat dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij fotograaf.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op verschillende beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.
 5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlate leveringen als gevolg van storingen of vertragingen bij één van haar leveranciers (bij provider, postbesteller, afdrukcentrale).

 

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

 

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing